• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Morenian experience

Διάρ­κεια:       1,30 ώρες

Συμ­με­το­χή:   20-100 άτομα

Το­πο­θε­σία:   εσω­τε­ρι­κός χώρος

 

Πρόκειται για ένα role playing που εστιάζει στην δια-τμηματική επικοινωνία και την επίλυση προβλημάτων μέσα από διαπραγμάτευση καθώς και στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην δυνατότητα προσαρμοστικότητας μιας ομάδας.

Στην περίπτωση των Morenians το brief ορίζει ότι πρόκειται για ένα λαό διαφορετικής κουλτούρας και νοοτροπίας από τους γενικά παραδεκτούς στην Δυτική κοινωνία, ισχυρά ιεραρχημένο και πειθαρχημένο. Στην άλλη πλευρά οι Consultants αντιπροσωπεύουν την Δυτική κουλτούρα, ωθούμενοι από την λογική και το συμφέρον, έτοιμους για επέκταση και κέρδη από οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί με τους Morenians.

Οι ομάδες προετοιμάζουν τους ρόλους τους και στην συνάντηση που ακολουθεί προσπαθούν να κλείσουν μια επικερδή συμφωνία ενώ παράλληλα οι Consultants συντάσσουν μια αναφορά για την ιεραρχία και κοινωνικά πρότυπα των Morenians. Η αναφορά είναι επιτυχής εφόσον τα ευρήματα συμφωνούν με το brief των Morenians.

Μοναδική δραστηριότητα με καταλυτικά μηνύματα για την διαχείριση διαφορετικότητας, την κουλτούρα και τις αξίες μιας επιχείρησης.

 

Οφέλη

  • Διαχείριση διαφορετικότητας
  • Δυναμική ομάδας
  • Εφαρμογή best practises
  • Ομαδική αποτελεσματικότητα
  • Ομαδική επικοινωνία
  • Exploring Excellence
  • Fun & Motivation
  • Uniting Teams
  • Values Awareness

Ask us Today

Happy Clients

Thanks Thodoris for this wonderful experience, I personally have learned more than I could even imagine! Each of us got in fact out of his comfort zone, and the result was simply amazing! If we just keep just that life probably starts at the end of our comfort zone, that would be in itself a very big achievement for this team building! Thanks again to your team, that made it happen!

Περισσότερα